Privacyreglement (AVG)

In dit privacyreglement laat Dierenkliniek Kenaupark zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van dit regelement wordt verstaan onder:

 • AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • Autoriteit Persoonsgegevens: toezichthoudende autoriteit als bedoeld in artikel 51 van de AVG;
 • Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid;
 • Betrokkene: de natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben;
 • Cliënt: een cliënt van de Dierenkliniek Kenaupark;
 • Derde: ieder, niet zijnde de verwerker of degene die onder gezag van de verantwoordelijke werkzaam zijn, die door de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 • Persoonsgegevens: alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Verwerker: de persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie;
 • Verwerking: alles wat met de persoonsgegevens gedaan wordt, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander en vernietigen;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Hier is dit ‘Dierenkliniek Kenaupark.’

Artikel 2. Toepasselijkheid en doel van het reglement

2.1 Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Dierenkliniek Kenaupark in het kader van haar werkzaamheden.
2.2 Dit reglement heeft als doel:

 • De persoonlijke levenssfeer van de cliënt te waarborgen en te beschermen tegen misbruik en verwerking van onjuiste gegevens door Dierenkliniek Kenaupark;
 • Te waarborgen dat persoonsgegevens niet voor een ander doel worden verwerkt dan het doel waarvoor deze zijn verzameld;
 • De overige rechten van de cliënt te waarborgen;
 • Uitwerking geven aan de bepalingen uit de AVG.

Artikel 3. Doelen

Dierenkliniek Kenaupark kan persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van diergeneeskundige zorg;
 • Het declareren van verleende diergeneeskundige zorg bij de cliënt;
 • Het laten uitvoeren van nader onderzoek door laboratoria en andere dienstverleners;
 • Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Artikel 4. Verwerking van de persoonsgegevens

4.1 Dierenkliniek Kenaupark heeft een dossierplicht. Dit wil zeggen dat alle gegevens over de behandeling van uw dier vastgelegd worden in een dossier.
4.2 Als zorgaanbieder is Dierenkliniek Kenaupark wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De persoonsgegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Dierenkliniek Kenaupark verwerkt hierbij niet meer gegevens dan nodig.
4.3 In de praktijk van Dierenkliniek Kenaupark zijn camerasystemen aanwezig. Deze beelden worden opgeslagen. De beelden zijn alleen toegankelijk voor de eigenaar J.W. Baljet.

Artikel 5. Beheer en toegang tot de persoonsgegevens

5.1 Persoonsgegevens worden door Dierenkliniek Kenaupark verzameld.
5.2 Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving, hebben enkel degene die in verband staan met de verwerking van de persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk betrokken zijn toegang tot de persoonsgegevens.

Artikel 6. Soorten persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • Naam;
 • Voornamen;
 • Voorletters;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer van de betrokkene;
 • E-mail adres
 • Andere gegevens, dan bedoeld onder a tot en met j, waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

7.1 Betrokkenen hebben het recht op dataportabiliteit. De betrokkenen hebben het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die Dierenkliniek Kenaupark van hen heeft. Dierenkliniek Kenaupark dient deze gegevens te verstrekken in een vorm die het voor betrokkenen makkelijk maakt om hun gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie.
7.2 Betrokkenen hebben het recht op vergetelheid. In een aantal gevallen dient Dierenkliniek Kenaupark persoonsgegevens te wissen indien de betrokkene daarom vraagt.
7.3 Betrokkenen hebben recht op inzage: de betrokkenen hebben het recht te vragen welke gegevens Dierenkliniek Kenaupark van hen heeft. Ook mag de betrokkene vragen deze gegevens in te zien.
7.4 Betrokkenen hebben recht op rectificatie en aanvulling: de betrokkenen hebben het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of om hun persoonsgegevens aan te vullen.
7.5 Betrokkenen hebben het recht op beperking van de verwerking: in bepaalde situaties hebben betrokkenen het recht op beperking van het gebruik van hun gegevens. Dit recht geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:

 • Gegevens zijn mogelijk onjuist;
 • De verwerking is onrechtmatig;
 • Gegevens zijn niet meer nodig;
 • Betrokkene maakt bezwaar.

7.6 Betrokkenen hebben recht op bezwaar: de betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens.

Artikel 8. Bewaartermijn

8.1  De bewaartermijn voor behandelgegevens van uw dier bedraagt 7 kalenderjaren na overlijden tenzij langer bewaren noodzakelijk blijkt.
8.3  De bewaartermijn voor fiscale gegevens zoals facturen bedraagt 7 kalenderjaren na afsluiten van het boekjaar.
8.2  De bewaartermijn van camera beelden is maximaal 30 kalenderdagen tenzij er aanleiding is om deze langer te bewaren.

Artikel 9. Beveiliging en geheimhouding

9.1 Dierenkliniek Kenaupark neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en om datalekken te voorkomen.
9.2 Iedereen die handelt onder het gezag van Dierenkliniek Kenaupark ter naleving en uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens waar dit reglement betrekking op heeft, voor zover deze toegang hebben tot persoonsgegevens, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift handelt, zijn tot geheimhouding verplicht. Geheimhouding is niet van toepassing voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 10. Cookies

Dierenkliniek Kenaupark maakt gebruik van cookies op haar website. Dit is belangrijk voor de werking van haar website. Dierenkliniek Kenaupark gebruikt cookies om het gebruik van haar website te faciliteren. Betrokkene kan deze cookies uitzetten via zijn browser maar dit kan het functioneren van de website negatief beïnvloeden.

Artikel 11. Google privacy statement

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In ons geval zonder herkenbaar IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Dierenkliniek Kenaupark) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Artikel 12. Klachten

Als u van mening bent dat bepalingen uit dit reglement niet op juiste wijze zijn nageleefd, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie juni 2018

AVG

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.