Privacy (AVG)

Privacyreglement van Dierenkliniek Kenaupark

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze dierenkliniek

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) is de wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Dierenartsenpraktijk

In onze dierenkliniek worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om uw huisdier medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de dierenartsenpraktijk

Dierenkliniek Kenaupark is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de kliniek plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld.
  - voor zorgverlening aan uw (huis)dier;
  - voor doelmatig beheer en beleid;
  - voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Alle medewerkers binnen Dierenkliniek Kenaupark hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor behandel gegevens van uw dier(en) is deze bewaartermijn in principe 7 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens van uw (huis)dier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (t.a.v. uw (huis)dier) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Dierenkliniek Kenaupark. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal zeven jaar bewaard worden indien ze niet meer actief zijn. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Dierenkliniek Kenaupark is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Dierenkliniek Kenaupark hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerker van de kliniek voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een specialist). Daarnaast maakt onze praktijk gebruik van de volgende externe dienstverleners welke voor de dienstverlening gebruik maken van deze gegevens:

 • Uw NAW en diergegevens worden gebruikt door verwerkingspartners zoals een extern laboratorium, humane apotheek of farmaceutisch bedrijf. Bijvoorbeeld als we speciaal voor uw dier medicijnen, of een laboratorium onderzoek aan moeten vragen. Dit in overleg en met toe stemming van u.
 • Onze praktijk software is een cloud-based programma van de firma Idexx-Animana. In onze opdracht verwerken en bewaren zij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd. Zij gebruiken de aangeboden data wel in geanonimiseerde vorm voor analyse en statistiek doeleinden.
 • Mailchimp. Alleen uw mail adres wordt doorgegeven voor het sturen van onze nieuwsbrief als u daar ons toestemming voor gegeven hebt.
 • Bij het op uw verzoek plaatsen van een ID chip geeft u toestemming om deze via ons te registreren bij de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren.
 • Mocht u uw betaling niet nakomen na herhaaldelijke herinneringen en een ingebrekestelling zullen wij uw gegevens doorgeven aan ons incasso bureau Juris-dictie.
 • Wenst u na overlijden van uw huisdier dat wij zorgdragen voor crematie, begrafenis of destructie dan delen wij uw gegevens met de andere partij. Dit zal meestal gaan om SHCN in Nootdorp of Dierencrematorium Westerhout.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe dierenarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe dierenarts op de hoogte is van de medische geschiedenis van uw (huis)dier. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude dierenarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe dierenarts. De oude dierenarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat u uw oude dierenarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe dierenarts.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw persoonsgegevens of het medisch dossier van uw (huis)dier? Dan gaat uw dierenarts of praktijkmanager hierover graag met u in gesprek.

Zie ook onze privacy verklaring gericht op onze website.

 

AVG