Codeine

Werkzame stof: Codeïne.

Indicatie: Hoest onderdrukken.

Dosering: Hond en kat: 0,5-2 mg/kg 2 maal daags.

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.

Bijwerkingen: Sloomheid, obstipatie. Neurologische verschijnselen. Ademhalingsproblemen.

Contra-indicatie: Schildklier en bijschildklier problemen (hypothyreoïdie en ziekte van Addison). Zeer oude dieren. Nierfalen. Dracht.

Overdosering: Ademstilstand. Neurologische verschijnselen.

Opmerking: Codeïne is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Dit medicijn is niet geregistreerd voor dieren, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij dieren.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.